Säännöt

Yhdistyksen nimi on Ääneseudun Ilona Ry ja sen kotipaikka on Äänekoski.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotipaikalla ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia ja heidän läheisiään, edistää jäsenten mielenterveyttä, kehittää mielenterveyspalveluiden saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Yhdistys vaikuttaa siihen, että mielenterveyspalveluja tarvitsevien erityistarpeet otetaan kunnissa huomioon palveluista päätettäessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta vertaistukea, pajatoimintaa, keskustelu- ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua, hakee erilaisia avustuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

Yhdistyksen jäsentyypit ovat varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet, kannatusjäsenet sekä kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet. Saavutetut jäsenetuudet säilyvät.

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ainoastaan asiasta kiinnostunut yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy.

Ainaisjäsenet

Ainaisjäseneksi pääsee varsinainen jäsen maksamalla kertaluontoisesti syyskokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun vapautuen vuotuisesta jäsenmaksuvelvoitteesta. Ainaisjäsen on yhdistyksen varsinainen jäsen.

Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua erityisesti ansioituneen puheenjohtajan. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniajäseneksi yhdistyksenkokous tai hallitus voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenensä.

Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen, ainaisjäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua.

Hallitus voi evätä mahdollisia jäsenetuja niiltä jäseniltä, jotka eivät ole maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksua maaliskuun loppuun mennessä, kunnes jäsenmaksu on maksettu. Kuluvan vuoden jäsenmaksun laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen syyskokouksessa.

Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään yhden (1) kalenterivuoden ajan.

Jäsenen erottaminen

Halitus voi erottaa jäsenen, jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksessa.

Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi (2) sääntömääräistä kokousta.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syksyllä ennen joulukuun 15. päivää. Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, tai kun yhdistyksen kokous niin päättää.

Yhdistyksen kokousten asiat

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslaissa mainitut kokouskutsua koskevat määräykset. Yhdistyksen syyskokouksen ja yhdistyksen kevätkokouksen sääntömääräiset asiat on eritelty tarkemmin edempänä.

Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko lähetettävä kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaistava yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeisintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Äänioikeus ja vaalit

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella paikalla olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, paitsi jos asia on sen tyyppinen, että se yhdistyslain mukaan vaatii hyväksytyksi tullakseen säännöissä määrätyn määräenemmistön. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa äänestys on suoritettava umpilipuin, jos yksikin (1) äänivaltainen jäsen niin vaatii.

Aloiteoikeus

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Kevätkokoukseen tarkoitetusta asiasta on tehtävä esitys ennen tammikuun loppua ja syyskokoukseen tarkoitetusta ennen syyskuun loppua.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) äänten laskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus kullekin jäsentyypille seuraavalle toimikaudelle
 6. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. Valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kahdeksaan (2-8) varsinaista jäsentä sekä yhdestä neljään (1-4) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ovat läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Toiminnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa sekä oikeus tarvittaessa saada eriävä mielipiteensä kirjatuksi hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa (2) ennen kokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan/jien ja varatilintarkastajan/jien toimikausi on kalenterivuosi.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.